آموزش مجازی مهارت های ارتباطی موثر در سازمان(وبینار آنلاین)

4,900,000 

تاریخ : ٦ اردیبهشت
مدرس : آقای حمید رضازاده گلی
ساعت : ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مهارت های ارتباطی موثر در سازمان :

١) ابعاد وجودی انسان
٢) تعریف و مفهوم رفتار
٣) انواع رفتار(فردی-گروهی-سازمانی)
٤) تحلیل رفتار متقابل
٥) تعریف و مفهوم رفتار سازمانی
٦) اهمیت و جایگاه و نقش رفتار سازمانی در سازمان
٧) تعریف و مفهوم ارتباطات سازمانی
٨) اصول و عناصر و مدل های ارتباطات سازمانی
٩) موانع اساسی در ارتباطات سازمانی(رازداری-اعتماد)
١٠) روش های برقراری ارتباط موثر