آموزش مجازی متره و برآورد پروژه ( صورت وضعیت ،فهرست بها و تعدیل )

4,950,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مهندس میثم فرخی
ساعت :  _
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی متره و برآورد پروژه : 

١) انواع طرحها و روند اجرايی آن: (كارفرما – مهندس يا مهندسين مشاور – پيمانكار – دستگاه نظارت – اقتصاد مهندسی در ساختمان)
٢) پيمان و شرايط عمومی پيمان: (پيمان – انواع قراردادها – چگونگی عقد قراردادها – شرايط عمومی پيمان)
٣) برگزاری مناقصه و مزايده: (روش انجام مناقصه – كميسيون مناقصه – اقتصاد قرارداد – مزايده – شرايط مناقصه)
٤) متره و برآورد صورت وضعيت: (متره و برآورد اوليه – متره و برآورد موقت – نحوه تنظيم يک صورت وضعيت موقت – متره و برآورد قطعی – متره كاری ساختمانی (رشته ابنيه، تاسيسات مكانيكی، تاسيسات برقی)
٥) فهرست بها و انواع آن: (آناليز بها – اضافه بها – فهرست بها پايه رشته ابنيه – فصل‌های فهرست بهای رشته ابنيه) فهرست بهای پايه رشته تاسيسات مكانيكی، تاسيسات برقی، راه، باند فرودگاه)
٦) تعديل: (دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهای پيمان – تعيين نوع شاخص تعديل آحاد بها – تعديل قيمت كارهای جديد – تعديل كارهای خاص – نحوه محاسبه و پرداخت صورت وضعيت تعديل)