کتاب بهبود عملکرد کارکنان از طریق ارزشیابی و مربیگری

450,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب بهبود عملکرد کارکنان از طریق ارزشیابی و مربیگری

اساس ارزشیابی

ارزشیابی و مصاحبه

برنامه بهبود عملکرد

مربی گری حین کار

پنج عامل ضروری برنامه

رهبران مربی به وجود آورنده فرهنگ مربی گری

ارزیابی یک دوره آموزشی درباره ارزشیابی عملکرد و مربی گری

مطالعه موردی؛سیستم بهداشت کاریلیون

یادداشت های میدانی

انتشارات اندیشه احسان

0_26_6026_622_978
296  صفحه
 نویسنده :         دونالد ال کرک پاتریک
چاپ اول   1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم