کتاب پویایی گروه

700,000 

کنش ها، افکار و هیجانات به افراد را نمی توان بدون در نظر گرفتن گروه هایی که در آن ها عضویت دارند، بشناسیم. جامعه نیز جز مجموعه ی سازمان یافته از گروه ها که سنت ها و هنجارها را به افراد انتقال می دهند، چیزی نیست. هم چنین غالب کارهای دنیا نیز در چهارچوب گروه ها عملی می شود. نویسنده در این کتاب کوشیده اطلاعاتی را در این زمینه ماهرانه گردآوری و تنظیم کند

نویسنده : دانلسون آر.فورسایت
مترجم : مهرداد فیروز بخت – دکتر منصور قنادان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول: علم پویایی گروه
فصل دوم: بررسی گروه ها
فصل سوم: فرد و گروه
فصل چهارم: پیوستن به گروه و ترک کردن گروه
فصل پنجم: ساختار گروه
فصل ششم: عملکرد گروه
فصل هفتم: رهبری گروه
فصل هشتم: روابط میان گروهی
فصل نهم: محیط گروه
فصل دهم: گروه ها و تغییر


انتشارات رسا
964-317-481-6
 414صفحه
    نویسنده : دانلسون آر.فورسایت
   مترجم : مهرداد فیروز بخت – دکتر منصور قنادان
چاپ یازدهم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg