کتاب خلق رفتارهای ماندگار

780,000 

 • فصل اول: حقایق تغییر ناپذیر تغییر رفتار
 • فصل دوم: انگیزه های عقیدتی ای که تغییر رفتار را درجا متوقف می کنند
 • فصل سوم : محیط
 • فصل چهارم: شناسایی انگیزه ها
 • فصل پنجم: انگیزه ها چگونه عمل می کنند ؟
 • فصل ششم: ما برنامه ریزان عالی و مجریان ضعیفی هستیم
 • فصل هفتم: پیش بینی محیط
 • فصل هشتم : چرخ تغییر
 • فصل نهم : قدرت پرسش های فعال
 • فصل دهم : پرسش های آفریننده دلدادگی
 • فصل یازدهم : پرسش های روزانه در عمل
 • فصل دوازدهم : برنامه ریز ، مجری و مربی
 • فصل سیزدهم : امتدا
 • فصل چهاردهم : بدون سامان دهی بهتر نمی شویم
 • فصل پانزدهم : ولی سامان دهی باید مناسب باشد
 • فصل شانزدهم : رفتار تحت تاثیر فرسایل
 • فصل هفدهم : هنگامی به کمک نیاز داریم که گرفتن آن بعید است
 • فصل هجدهم : پرسش های ساعتی
 • فصل نوزدهم :مشکلاتی که صفت راضی کننده ایجاد می کند
 • فصل بیستم : خودتان انگیزه شوید
 • فصل بیست و یکم : چرخه دلدادگی
 • فصل بیست و دوم : خطر گذران زندگی بی تغییر

انتشارات آریانا قلم

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: حقایق تغییر ناپذیر تغییر رفتار
 • فصل دوم: انگیزه های عقیدتی ای که تغییر رفتار را درجا متوقف می کنند
 • فصل سوم : محیط
 • فصل چهارم: شناسایی انگیزه ها
 • فصل پنجم: انگیزه ها چگونه عمل می کنند ؟
 • فصل ششم: ما برنامه ریزان عالی و مجریان ضعیفی هستیم
 • فصل هفتم: پیش بینی محیط
 • فصل هشتم : چرخ تغییر
 • فصل نهم : قدرت پرسش های فعال
 • فصل دهم : پرسش های آفریننده دلدادگی
 • فصل یازدهم : پرسش های روزانه در عمل
 • فصل دوازدهم : برنامه ریز ، مجری و مربی
 • فصل سیزدهم : امتدا
 • فصل چهاردهم : بدون سامان دهی بهتر نمی شویم
 • فصل پانزدهم : ولی سامان دهی باید مناسب باشد
 • فصل شانزدهم : رفتار تحت تاثیر فرسایل
 • فصل هفدهم : هنگامی به کمک نیاز داریم که گرفتن آن بعید است
 • فصل هجدهم : پرسش های ساعتی
 • فصل نوزدهم :مشکلاتی که صفت راضی کننده ایجاد می کند
 • فصل بیستم : خودتان انگیزه شوید
 • فصل بیست و یکم : چرخه دلدادگی
 • فصل بیست و دوم : خطر گذران زندگی بی تغییر

انتشارات آریانا قلم
978-600-7677-76-6
295 صفحه
مارشال گلدسمیث
مارک رایتر
محسن وارثی
چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg