وبینار آموزشی اصول و مفاهیم GMP در صنایع دارویی (مطابق راهنمای PIC/s)

4,000,000 

 •  مدت: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)
 •  مدرس: جناب آقای دکتر احسان عالی
 • تاریخ برگزاری 11 و 18 مرداد 1400

مقدار:

توضیحات

محتوی وبینار:

 

 • تعاریف کلی و مبانی عملیات بهینه تولید (GMP)
 • سیستم مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت
 • پرسنل و الزامات بهداشتی و رفتاری پرسنل در اتاقهای تمیز
 • آشنایی با اتاقهای تمیز و فضاهای تولیدی
 • کلیات مستندات و SOP
 • تولید و الزاماتGMP در فضاهای تولیدی
 • کنترل کیفیت و الزامات کلی آن
 • آلودگی و کنترل آلودگی در فضاهای تمیز
 • شکایت و بازخوانی محصول (Complaint & Recall)
 • خودبازرسی (Self-Inspection)

 

 •  مدت: 8 ساعت (2 جلسه 4 ساعته)
 •  مدرس: جناب آقای دکتر احسان عالی
 تاریخ :  11و18 مرداد  تعداد جلسات :  2 جلسه  ساعات برگزاری :   14-18  شهریه ( ریال)   :   4.000.000