وبینار آموزشی کنترل کیفیت آماری (SQC)

4,100,000 

تاریخ : 15 و 16 آبان
مدرس : آقای مهندس علیرضا اسکندری
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

• مفاهیم و تعاریف اساسی
• نمودار خطی
• نمودار میله ای
• نمودار دایره ای
• هیستوگرام
• نمودار علت و معلول
• نمودار پارتو
• نمودارهای کنترل
• مقدمه ای بر آمار و احتمالات
• توزیع های احتمالی
• توزیع نرمال
• محاسبه نسبت اقلام خارج از تلرانس با استفاده از توزیع نرمال
• قابلیت فرآیند
• بهبود فرآیند