وبینار آموزشی آیین و آداب تشریفات بین المللی

5,700,000 

 تاریخ : 10 و 17 آذر

مدرس : خانم صدیقه ببران 

 ساعت  :    30;12- 30;8

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

 آداب تشریفات بین المللی
 آداب تشریفات در همایش ها و کنفرانس های بین المللی
 آداب تشریفات در مذاکرات بین المللی
 آداب تشریفات در بازدیدهای بین المللی
 آداب تشریفات در ضیافت های بین المللی
 ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن در آداب مراودات بین المللی