آموزش مجازی انتظامات پیشرفته حرفه ای(وبینار آنلاین)

9,400,000 

 تاریخ : ٢٣ و ٣٠  خرداد

مدرس : آقای حمزه احمدی

 ساعت  :    ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی انتظامات پیشرفته حرفه ای(وبینار آنلاین) :

١) حفاظت فیزیکی و انواع آن
٢) آشنایی با انواع تجهیزات دفاعی
٣) خصوصیات فردی کارکنان انتظامات
٤) نقش های کارکنان انتظامات(اداری انتظامی و احترامات و تشریفات)
٥) ماهیت وظایف(سخت افزاری و نرم افزاری)
٦) پیشگیری از سرقت و جرایم
٧) حفظ صحنه جرم
٨) امور حقوقی
٩) امور رفتار شناسی(رفتار استاندارد و اخلاق حرفه ای)
١٠) ارتباط و انواع آن(کلامی،نوشتاری و زبان بدن)
١١) گزارش نویسی(گزارش و انواع آن،ویژگی های یک گزارش)
١٢) مشاهده(تعریف مشاهده و ویژگی های یک مشاهده خوب و عوامل موثر در یک مشاهده خوب)
١٣) توصیف(توصیف چیست و انواع آن)