آموزش مجازی حسابداری حقوق و دستمزد(وبینار آنلاین)

4,200,000 

تاریخ : ١٠ تیر

مدرس : آقای آریتن بیطاری
ساعت : ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ١ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی حسابداری حقوق و دستمزد : 

• خلاصه ای از قوانین کار
• خلاصه ای از قوانین بیمه حقوق
• خلاصه ای از قوانین مالیات حقوق و دستمزد
• معافیت های بیمه ای و مالیاتی حقوق و دستمزد
• محاسبه بیمه و مالیات حقوق و دستمزد
• ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد
• حقوق و دستمزد در شرکت های تولیدی
• حقوق و دستمزد در شرکت های دولتی