وبینار آموزشی حسابداری حقوق و دستمزد

3,300,000 

تاریخ : 11 مهر
مدرس : آقای جلیل بیطاری
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : 1 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار آموزشی : 

• خلاصه ای از قوانین کار
• خلاصه ای از قوانین بیمه حقوق
• خلاصه ای از قوانین مالیات حقوق و دستمزد
• معافیت های بیمه ای و مالیاتی حقوق و دستمزد
• محاسبه بیمه و مالیات حقوق و دستمزد
• ثبت های حسابداری حقوق و دستمزد
• حقوق و دستمزد در شرکت های تولیدی
• حقوق و دستمزد در شرکت های دولتی