آموزش الکترونیکی رهبری تحول در سازمان ها

900,000 

تعریف رهبری

شباهت های رهبری و مدیریت

مقایسه مدیریت و رهبری

ویژگی های رهبر

رهبری و قدرت

رهبری 360 درجه

شرایط رهبری

نکات مدیریتی

جایگاه انگیزه ها و هدف ها

متغیرهای قابل کنترل

چهار نیاز اشخاص

تعریف نگرش

نیازها

تئوری انتخاب

تفویض اختیار

ارکان تفویض اختیار

اصول حاکم در تفویض اختیار

آداب کار در تفویض اختیار

مزایای تفویض اختیار

موانع تفویض اختیار

راههای برطرف نمودن موانع تفویض اختیار

100 در انبار

مقدار:

توضیحات

 

تعریف رهبری

شباهت های رهبری و مدیریت

مقایسه مدیریت و رهبری

ویژگی های رهبر

رهبری و قدرت

رهبری 360 درجه

شرایط رهبری

نکات مدیریتی

جایگاه انگیزه ها و هدف ها

متغیرهای قابل کنترل

چهار نیاز اشخاص

تعریف نگرش

نیازها

تئوری انتخاب

تفویض اختیار

ارکان تفویض اختیار

اصول حاکم در تفویض اختیار

آداب کار در تفویض اختیار

مزایای تفویض اختیار

موانع تفویض اختیار

راههای برطرف نمودن موانع تفویض اختیار

 

آقای منصور عزتی

  مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3:26ساعت ویدیو آموزشی میباشد

مدیران میانی و  سایر علاقه مندان به دوره آموزشی

جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد.