آموزش الکترونیکی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

1,350,000 

مروری بر مبانی مسئله و روش های حل آن

سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین

یک مدل مفهومی برای مدیریت زنجیره تامین

(برنامه ریزی و تامین، ساخت و تحویل)SCM فرآیندها و عملیات در

SCM گستره دانش مدیریت در

SCM به کار گیری فناوری اطلاعات در

SCM معیارهای اندازه گیری عملکرد در

SCM هماهنگ سازی عناصر

زنجیره تامین بدون تاخیر

SCOR مقدمه ای بر مدل

98 در انبار

مقدار:

توضیحات

 

مروری بر مبانی مسئله و روش های حل آن

سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین

یک مدل مفهومی برای مدیریت زنجیره تامین

(برنامه ریزی و تامین، ساخت و تحویل)SCM فرآیندها و عملیات در

SCM گستره دانش مدیریت در

SCM به کار گیری فناوری اطلاعات در

SCM معیارهای اندازه گیری عملکرد در

SCM هماهنگ سازی عناصر

زنجیره تامین بدون تاخیر

SCOR مقدمه ای بر مدل

 

آقای فرزاد خرمشاهی

  مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3:15ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

مدیران کسب و کارهای لجستیکی، مدیران شرکت های حمل و نقلی، بازرگانان و تولید کنندگان

تشریح ابعاد و ملاحظات مربوط به طراحی مدیریت زنجیره تامین، مباحث مربوط به انتخاب تامین کننده و …