دوره آموزشی الکترونیکی اصول و فنون مذاکره

980,000 

انسان موجودی اجتماعی است و مذاکره رایج ترین طریق ایجاد ارتباط بین انسان هاست. سازمان ها هم سیستمهای اجتماعی اند که از انسان ها تشکیل شده اند. هدف مذاکره توافق بر سر منافع است و این امر در سازمان ها هم مصداق دارد. با رشد و توسعه فعالیت سازمان، دامنه روابط آن نیز روزبه‌روز گسترش می‌یابد. ابزار حفظ و تداوم توسعه این ارتباطات، تسلط به فن مذاکره است.

مقدار:

توضیحات


اصول و فنون مذاکره

مذاکره قدرتمند
لزوم مذاکره
روح مذاکره
انواع شیوه های مذاکره
ترفندهای متداول در مذاکرات
مراحل طراحی مذاکره
ویژگی های مذاکره اثربخش
ابزارهای مذاکره
خطاهای رایج در انجام مذاکره
راهکارهای حفظ و پیشبرد مذاکرات
ویژگی های یک مذاکره گر توان مند
ریشه های مشکلات مذاکره اثربخش
مذاکره موثر

 آقای  فرزاد امیر

مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

تجار . دانشجویان و تمامی کسانی که با کسب و کار سرو کاردارند

انسان موجودی اجتماعی است و مذاکره رایج ترین طریق ایجاد ارتباط بین انسان هاست. سازمان ها هم سیستمهای اجتماعی اند که از انسان ها تشکیل شده اند. هدف مذاکره توافق بر سر منافع است و این امر در سازمان ها هم مصداق دارد. با رشد و توسعه فعالیت سازمان، دامنه روابط آن نیز روزبه‌روز گسترش می‌یابد. ابزار حفظ و تداوم توسعه این ارتباطات، تسلط به فن مذاکره است.