آموزش مجازی اقتصاد سلامت(آموزش آفلاین)

1,800,000 

افزایش بسیار شدید هزینه های درمانی در تمام دنیا، اکثر دولتها و سازمان های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد این امر به تفکر بپردازند و این خدمات را از دیدگاه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. از این رو، زمینه خاصی به نام” اقتصاد سلامت ” پدیدار شده است .

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی اقتصاد سلامت

تعریف علم اقتصاد

ایجاد شوک در جریان عادی اقتصادی

آثار شوک های اقتصادی بلند مدت ناشی از تحریم بخش بهداشت و درمان

کنترل هزینه

کاهش هزینه دارو

کاهش هزینه تجهیزات

هدایت بیمار در مسیر صحیح درمانی

کاهش هزینه تخت های بیمارستانی

کاهش هزینه منابع انسانی نیروی پشتیبانی

 

آقای شهرام توفیقی

مدت دوره آموزشی  16ساعت که معادل 2:37ساعت ویدیو آموزشی میباشد

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از کارکنان و دانشجویان