آموزش مجازی آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM (آموزش آفلاین)

2,000,000 

مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها را اندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی کنند، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند.

مقدار:

توضیحات

آشنایی با مدل تعالی سازمانی

مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی
مدل تعالی سازمانی
معیار رهبری
معیار کارکنان
کلیات منطق رادار
همسوسازی
شراکت و منابع
فرآیندها، محصولات و خدمات
مدیریت کیفیت
نتایج کلیدی
امتیازدهی به معیارها
ویژگی های عناصر رادار در توانمندسازها
منطق امتیازدهی رادار
خودارزیابی

آقای بیرامی

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد. 

 مدیران ارشد و میانی سازمانها ، مدیران عامل و علاقمندان به موضوع دوره

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مفهوم،  مدل تعالی سازمانی (EFQM)