دوره آموزشی الکترونیکی مدیریت بحران و آمادگی و وظایف مدیران در شرایط اضطراری و حوادث

820,000 

مدیریت بحران مجموعه ای از معیارهای پیش بینی شونده است که سازمان را به هماهنگی و کنترل و عکس العمل در مواقع اضطراری قادر می سازد. مدیریت موثر بحران به سازمان این فرصت را می دهد تا از فرصت ها بیشترین استفاده را نموده و خطرها را به کمترین میزان برسانند.

مقدار:

توضیحات


   مدیریت بحران

مقدمه
تعریف بحران
خطرات تاسیسات
معیارهای تشخیص وضعیت بحرانی
مدیریت موثر بحران
مدیریت بحران در مراحل سه گانه
برنامه ریزی
استراتژی کلی مدیریت بحران
کارکردها و تاثیرات اطلاعات در مرحله پیش بینی
انتظارات از اطلاعات
شاخه های ارزیابی کارکرد اطلاعات
موقعیت استراتژیکی کارخانه، سازمان یا …
راهکارهای عملی پیشگیری بحران ها
به کارگیری اصول پیشگیری
توجه و تقویت عوامل پیشگیری
عناوین و جرائم مرتبط
راه های پیشگیری و مقابله با جرائم غیر امنیتی
عوامل ایجاد بحران
اقدامات و وظایف مدیران در حفظ اسناد و اطلاعات برای مقابله با جاسوسی
وظایف و مسئولیت های حفاظتی کارکنان
حفاظت فیزیکی
عوامل تامین میزان آسیب پذیری یک موسسه
آشنایی با اصطلاحات خاص امنیتی در شرایط بحران
حفاظت

آقاي  محمدعلی جبارپور

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.

مدیران و سرپرستان در سازمان ها و موسسات

 هدف از برگزاری این دوره آموزشی افزایش آمادگی و ارتقای سطح دانش مدیران و سرپرستان سازمان هاست، تا بتوانند در مواقع بحرانی و حوادث نسبت به اقدامات پیشگیرانه و یا هر اقدام مناسب تصمیم درستی اتخاذ کرده و روش های صحیحی را به اجرا درآورند