وبینار آموزشی مدیریت تولید و عملیات

4,950,000 

تاریخ : 18 و 25 آبان
مدرس : آقای دکتر مصطفی ملکی
ساعت : 13- 9
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

تعریف برنامه ریزی
انواع مدل های برنامه ریزی
برنامه ریزی ادغامی
برنامه ریزی تأمین منابع
OPC – FPC
MPS
MRP
CRP
برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت (RCCP)
برنامه ریزی کارگاهی
گزارش دهی تولید