آموزش کنترل کیفیت عمومی(وبینار آنلاین)

6,000,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای مجید محمدی
ساعت : ١٨ _ ١٤
تعداد جلسات : ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش کنترل کیفیت عمومی : 

١) تعاریف و مفاهیم پایه ای
٢) کیفیت از دیدگاه بزرگان کیفیت
٣) جنبه های کیفیت
٤) اصول مدیریت کیفیت
٥) استاندارد و استانداردسازی
٦) رویکردهای دستیابی به کیفیت
٧) کاربرد فنون آماری در کنترل کیفیت
٨) کار گروهی در کنترل کیفیت
٩) اقتصاد کیفیت