وبینار آموزشی کنترل کیفیت عمومی

4,400,000 

تاریخ : 16 و 17 مهر
مدرس : آقای دکتر باباقلی عظیمی
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : 2 جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای وبینار آموزشی : 

کنترل کیفیت عمومی

• تعاریف و مفاهیم پایه ای
• کیفیت از دیدگاه بزرگان کیفیت
• جنبه های کیفیت
• اصول مدیریت کیفیت
• استاندارد و استانداردسازی
• رویکردهای دستیابی به کیفیت
• کاربرد فنون آماری در کنترل کیفیت
• کار گروهی در کنترل کیفیت
• اقتصاد کیفیت