وبینار اصول انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار

5,000,000 

تاریخ :  29 و 30 آذر

مدرس : آقای علی اکبر نجار

 ساعت  :   30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

• کلیات زنجیره تأمین
• بهینه سازی سیستم لجستیک داخلی
• انبار (اصول، روش ها، فرآیندها)
• تجهیزات و زیرساخت های عملیاتی در انبار
• انبارهای تمام مکانیزه (AS / RS)
• تولید به هنگام (JIT) و اهمیت آن در لجستیک