آموزش مجازی جبران خدمات و مزایا (با تاکید بر روش هی گروپ)

9,400,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید

مدرس : خانم مرجان اعتمادی

 ساعت  :  ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مجازی جبران خدمات و مزایا (با تاکید بر روش هی گروپ) :

١) استراتژی ها و سیاست های پرداخت
٢) مدل ها و پیش نیازهای جبران خدمات و مزایا
٣) نقش ارزشیابی مشاغل و پرداخت های بازار
٤) ایجاد ساخت و قوانین پرداخت در روش هی گروپ
٥) تعیین نرخ مقایسه ای و مدیریت ساختار پرداخت در روش هی گروپ
٦) پیوند پرداخت با عملکرد (شایستگی) در روش هی گروپ


آموزش آنلاین ارزشیابی مشاغل