بسته آموزشی غیر حضوری حقوق اداری

1,080,000 

محتواي بسته آموزشي :

 • كتاب
 • Power Point

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

حقوق اداری

مخاطبان دوره آموزشي :

کلیه مدیران و کارشناسان بخش اداری و حقوقی سازمانها و بویژه دانشجویان رشته حقوق

اهداف آموزشي دوره :

یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی، ایجاد دگرگونی در دروس علوم انسانی دانشگاه ها بوده است. و این امر، مستلزم بازنگری منابع درسی موجود و تدوین منابع مبنایی و علمی و مستند با در نظر گرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی و مسائل این علوم است.هدف از این مباحث ، مقایسه حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ می­باشد.

مباحث آموزشي:

 • خدمات عمومی و پلیس اداری
 • حاکمیت قانون بر دستگاه اداری و مسئولیت مدنی دولت
 • دادگاه های اداری فرانسه و علت وجودی آن و مهم ترین دادگاه های اداری فرانسه
 • مکانیسم دادرسی اداری و دعوی تخطی از صلاحیت
 • جهت نقض تصمیمات وا عمال اداری
 • تشریفات و آیین دادرسی دادگاه های اداری
 • دادرسی اداری در حقوق انگلستان
 • منابع حقوق انگلستان و قوه قضاییه و حاکمیت قانون
 • نظارت دادگاههای قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری
 • نظری کوتاه بر حکومت محلی در انگلستان
 • نگاهی کوتاه بر دادرسی اداری در حقوق آمریکا
 • سازمان دیوان و ترکیب اعضای آن
 • صلاحیت و اختیارات دیوان

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg