آموزش مجازی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری(وبینار آنلاین)

6,600,000 

تاریخ :  ١٣ و ١٤  آبان

مدرس : آقای دکتر یاسر احسان

ساعت  : ١٤ الی ١٨

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری :

١) تعریف و مفهوم تصمیم
٢) ارتباط تصمیم و حل مسئله
٣) انواع تصمیم
٤) تعریف تصمیم درست
٥) سطوح تصمیم گیری
٦) انواع تصمیم گیری
٧) روش های تصمیم گیری گروهی
٨) تکنیک های تصمیم گیری فردی
٩) اخلاق در تصمیم گیری
١٠) پشیمانی در تصمیم
١١) خطاها در تصمیم گیری
١٢) جمع بندی