آموزش مجازی طبقه بندی مشاغل کارگری(وبینار آنلاین)

9,000,000 

تاریخ :  ٢٣ و  ٢٤ و  ٣٠ و  ٣١ خرداد 

مدرس : خانم زهرا عسگری

ساعت  :  ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات :  ٤ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی طبقه بندی مشاغل کارگری :

• تاریخچه
• روش های طبقه بندی مشاغل
• روش امتیازی
• شناسنامه های شغل
• جداول امتیازات
• جدول مزد
• تطبیق پرسنل
• جمع بندی نهایی و پرسش و پاسخ