وبینار آموزشی طبقه بندی مشاغل کارگری

6,600,000 

تاریخ :  19و20و26و27 آذر

مدرس : خانم زهرا عسگری

ساعت  :   30;17- 30;13

تعداد جلسات :  ٤ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره :

• تاریخچه
• روش های طبقه بندی مشاغل
• روش امتیازی
• شناسنامه های شغل
• جداول امتیازات
• جدول مزد
• تطبیق پرسنل
• جمع بندی نهایی و پرسش و پاسخ