وبینار آموزشی مدیریت امور اداری و کارگزینی

5,000,000 

 تاریخ :  14 و 15 آذر

 مدرس : آقای محمود صفری

 ساعت  :   30;17- 30;13

 تعداد جلسات :  ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

مدیریت منابع انسانی و ظایف آن
تجزیه و تحلیل شغل
رییس امور اداری و وظایف آن
مسئول کارگزینی و وظایف آن
جذب و استخدام کارکنان
ایمنی و بهداشت کارگاهی
روابط کار و تشکلات کارگری
صدور گواهی اشتغال و ابلاغ های داخلی
صدور احکام پرسنلی اعم از بازنشستگی و بازخریدی و . . .
ثبت و به روز کردن مرخصی ها و ماموریت های ساعتی و روزانه ، کنترل ورود و خروج ، تطبیق مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، اضطراری ، بدون حقوق و ساعتی
آموزشهای پیش از استخدام و شروع بکار پرسنل
نظارت بر حسن انجام کار واحدهای زیر مجموعه ( دبیرخانه، بایگانی و …)