وبینار اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تأمین کنندگان

4,950,000 

تاریخ : 28 و 29 آبان
مدرس : آقای مهندس فرخی
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

اصول و روش های شناسایی پیمانکاران
تغییرات سازمانی برای برون سپاری فعالیت ها
روش های به کارگیری پیمانکاران
تکنیک های انتخاب پیمانکار
شیوه تعیین محدوده قرارداد
نکات مطرح در تنظیم قراردادهای پیمانکاری
اصول نظارت بر پیمانکاران
روش های تعیین کارکرد پیمانکاران
فرآیندهای مدیریت پیمانکاران