وبینار قوانین و مقررات گمرکی مربوط به ترخیص کالا براساس آخرین قوانین اصلاحی

5,700,000 

تاریخ : 17 و 18 آبان
مدرس : آقای ابراهیم نقدی بادی
ساعت : 30;17- 30;13
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره : 

تبیین رویه های گمرکی و مقررات حاکم بر اظهار کالا و تشریفات گمرکی
مسئولیت مدنی و کیفری صاحب کالا، اظهارکننده، کارگزاران و مراجع تحویل گیرنده کالا در فرآیند تشریفات گمرکی
تشریح کنترل های گمرکی، بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص و فرآیند پیگیری و دفاع از حقوق صاحبان کالا
آشنایی اجمالی با نحوه ارزش گذاری و تعیین تعرفه و مقررات متروکه و ضبطی
مقررات حاکم بر ترانزیت خارجی و داخلی و کالای همراه مسافر
مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی و صلاحیت دیوان عدالت در این خصوص و نحوه دفاع از حقوق صاحبان کالا