کتاب اخلاق حرفه ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات

150,000 

در این کتاب مباحث مختلفی منطبق با چالش ها و مباحث روز ارائه می گردد که برخی از آنها شامل حرفه ای گری در فناوری اطلاعات،ابعاد اخلاق حرفه ای، توصیه هایی برای استفاده کودکان از فناوری اطلاعات، عهدنامه اخلاقی فناوری و راهکارهای مبارزه با جرائم سایبری است.


 نویسندگان :   محسن حیدریان     احد فرامرز قراملکی

ناموجود

توضیحات

اخلاق حرفه ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقش راهبردی اخلاق حرفه ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات

اخلاق حرفه ای : شناخت عمومی

اخلاق،قانون و دین

شغل و حرفه در فناوری اطلاعات و ارتباطات

مسئولیت های اخلاقی عام در فناوری اطلاعات و ارتباطات

مسئولیت های اخلاقی خاص در فناوری اطلاعات و ارتباطات

مسئولیت های اخلاقی سازمان های ICT

مکاتب اخلاقی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

راهنمایی و مشاوره ی حرفه ای در فناوری اطلاعات و ارتباطات

عهد نامه ی اخلاقی حرفه ای مدیران و مهندسان ICT

رهیافت های اخلاقی  در مواجهه با جرایم سایبری

حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

3_072_275_600_978
264 صفحه
 نویسندگان :   محسن حیدریان     احد فرامرز قراملکی
چاپ اول   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم