کتاب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

700,000 

آموزش سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد ISO45001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 2018

متن فارسی و انگلیسی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم: سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

4 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 2018

  • 1- دامنه کاربرد
  • 2- مراجع الزامی
  • 3- اصطلاحات و تعاریف
  • 4- محیط کسب و کار سازمان
  • 5- رهبری و مشارکت کارگران
  • 6- طرح ریزی
  • 7- پشتیبانی و حمایت
  • 8- عملیات
  • 9- ارزیابی عملکرد
  • 10 – بهبود

 انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-203-4

 

210 صفحه

 

سعید رمضانی – حجت باقری – علی بهنام خانیکی

 

چاپ اول 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم