آموزش مجازی آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025(آموزش آفلاین)

2,000,000 

استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 در راستای مدیریت کیفیت فعالیت های آزمایشگاه های انجام آزمون، کالیبراسیون و نمونه برداری تدوین شده و هدف از استقرار آن، اطمینان از صحت و دقت نتایج ارایه شده به مشتریان است. الزامات این استاندارد، همه فعالیت های سیستمی (مدیریتی) و فتی آزمایشگاه را شامل می شود.

مقدار:

توضیحات

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهیآشنایی با الزامات و نحوه مستندسازی
دامنه کاربرد
تاریخچه اتحادیه
اهداف
مزایا و منافع تایید صلاحیت
فرایند و ردیابی اعتباردهی
تاریخچه شکل گیری استاندارد
مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
مراجع و تعاریف
اقدامات مدیریتی
مدیریت و خط مشی کیفیت
بازنگری درخواست ها، مناقصات و قراردادها
قرارداد فرعی برای انجام آزمایشات
خرید خدمات و تدارکات
ارایه خدمات به مشتریان
کنترل آزمون ها و یا کالیبراسیون نامنطبق
بهبود
اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
کنترل سوابق
ممیزی داخلی
بازنگری مدیریت
الزامات فنی
پرسنل
شرایط محیطی و فضای کاری
انواع اتاق تمیز از نظر استاندارد
لی اوت و ساختمان آزمایشگاه
شرایط محیطی یک آزمایشگاه کالیبراسیون
استقرار نظام آراستگی
روش های آزمون و کالیبراسیون و تصدیق روش ها
روش صحه گذاری آزمون
تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری
تقسیم بندی خطاهای اندازه گیری
فاصله کالیبراسیون تجهیزات
قابلیت ردیابی
استانداردهای مرجع
بررسی های میانی
حمل و نقل انبارش استانداردهای مرجع
جدول وزن ها و خطاهای مجاز
جابجایی اقلام آزمون و کالیبراسیون
تضمین کیفیت و گزارش دهی نتایج

آقای استیری

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد. 

مدیران فنی آزمایشگاه ها، مدیران کیفیت آزمایشگاه ها، کارشناسان کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، کارشناسان سازمان استاندارد، دانشجویان رشته های مرتبط فنی و آزمایشگاهی