کتاب اقتصاد سلامت

34,000 

دانش در دنیای معاصر بنیادی ترین نقش را در توسعه ایفا میکند و هر دولت و ملتی که در دستیابی به دانش و رشد آن کامیاب تر باشد، سهم بیشتری از نیکبختی و خوشبختی را از آن خود خواهد کرد. اقتصاد و دانش چنان به هم گره خورده اند که یکی بدون دیگری معنا و مفهومی ندارد.


نویسنده:     ایرج کریمی
ناشر : انتشارات موسسه عالی تامین اجتماعی

ناموجود

توضیحات

کتاب اقتصاد سلامت
آموزش آفلاین اقتصاد سلامت

کتاب اقتصاد سلامت

1) حرف آ_ی

2) واژه نامه انگلیسی_فارسی

3) فهرست منابع انگلیسی_فارسی

انتشارات موسسه عالی تامین اجتماعی

1_62_6923_964_978
289 صفحه
 نویسنده:     ایرج کریمی
چاپ اول   1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم