کتاب جامعه شناسی کار و شغل

18,000 

حیات انسان با کار عجین شده است. کار انسان نه فقط با تجربه و دانش او درآمیخته بلکه به صورت یک امر فرهنگی و ارزشی جلوه گر شده است و بدین سان بین اندیشه کار و روابط اجتماعی پیوندی ناگسستنی پدید آمده و تمدن و فرهنگ بشری در گرو این سه ویژگی است و این سه عامل از عوامل اساسی و ویژه ی تاریخ به شمار میروند.

 نویسنده :     غلامعباس توسلی

5 در انبار

مقدار:

توضیحات

جامعه شناسی کار و شغل

کار چیست؟

1) موضوع و قلمرو جامعه شناسی کار

2) روش های تحقیق در جامعه شناسی کار و شغل

3) رابطه ی جامعه شناسی کار با سایر علوم اجتماعی

ویژگی ها و ابعاد مختلف کار صنعتی

4) ویژگی های کلی کار در عصر جدید

5) روانشناسی اجتماعی کار صنعتی

فعالیت و اشتغال

6) جمعیت فعال و نظریه ی اشتغال

7) فعالیت و اشتغال در ایران

8) بخش نوین و بخش غیر متشکل فعالیت  و تاثیر آن بر اشتغال

9) تحولات صنعتی و آینده کار

انتشارات علوم اجتماعی

3_162_459_964
281 صفحه
 نویسنده :     غلامعباس توسلی
چاپ هشتم   1385

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg