کتاب خلق و پیاده سازی برنامه استراتژیک

460,000 

برنامه ریزی استراتژیک، تلاشی منظم برای اتخاذ تصمیمهای بنیادی و فعالیتهایی است که چیستی یک سازمان و این که چه کاری انجام میدهد و چرایی این کارها را، شکل و جهت میدهد. تمامی سازمانها دائما در حال تغییر هستند. الزامات سازمانی، بودجه ها، نیازها و… دائما در حال تغییر است. بدینترتیب سازمانی که به صورت استراتژیک مدیریت میشود، میتواند هم به وضعیت نرمال و مطلوب برسد و هم تغییرات را به وسیلة یک برنامة عملیاتی برای دستیابی به آینده مدیریت کند.

کتاب حاضر در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، نگرشی کلی دربارة برنامه ریزی استراتژیک و فرآیند اجرای آن و مزایایی که به واسطة استفاده از آن به دست می آید، ارائه میشود. در این بخش کاربرگهای ارزیابی آمادگی نیز درج شده است. در بخش دوم، ده گام کلیدی فرایند برنامه ریزی استراتژیک شرح داده میشود. توصیف هر گام شامل اهداف، نتایج مطلوب و راهنماییهایی برای کاربرگها جهت تسهیل فرآیند است.

نویسندگان :         جان ام.برایسون               فارنوم کی.الستون
 مترجم ها  :       دکتر سید محمد اعرابی       مصطفی تقی زاده قمی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : مرور اجمالی

 

بخش دوم : خلق و پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک : ده گام اصلی

گام اول / توافق برای شروع فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

گام دوم / شفاف سازی الزامات سازمانی

گام سوم / تعریف و شناسایی ذینفعان،بیان ماموریت،ارزش ها و ترسیم چشم انداز اولیه

گام چهارم / ارزیابی محیط برای شناخت نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و چالش ها

گام پنجم / شناخت و چارچوب مسائل استراتژیک

گام ششم / تدوین استراتژی برای مسائل استراتژیک

گام هفتم / بررسی و انتخاب برنامه استراتژیک

گام هشتم / ایجاد چشم انداز سازمانی اثربخش برای آینده

گام نهم / تدوین فرآیند اجرای موثر

گام دهم / بازنگری استراتژی ها و فرآیند برنامه ریزی استراتژیک


انتشارات مهکامه
978-964-2827-39-8
193 صفحه
 نویسندگان :         جان ام.برایسون               فارنوم کی.الستون
 مترجم ها  :       دکتر سید محمد اعرابی       مصطفی تقی زاده قمی
چاپ دوم  1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg