کتاب 48 قانون قدرت

1,099,000 

 • قانون 1 : هرگز بیشتر از رئیستان ندرخشید
 • قانون 2 : هرگز بیش از حد لازم به دوستان خود اعتماد نکنید و بیاموزیذ که دشمنانتن بهره برید
 • قانون 3 : قصد و نیت خود را پنهان کنید
 • قانون 4 : کمتر از نیاز صحبت کنید
 • قانون 5 : اعتبار وشهرت، سهم مهمی در موفقیت دارد، آن را با چنگ و دندان حفظ کنید
 • قانون 6 : به هر شکلی که شده، توجه همه را به خود جلب کنید
 • قانون 7 : از دیگران کمک بگیرید و هدف خود را پیش ببرید اما آن را به نام خودتان تمام کنبد
 • قانون 8 : دیگران را جذب خود کنبد و آگر لازم دیدید از آنها به عنوان طعمه استفاده کنید
 • قانون 9 : هرگز با بحث و مجادله، پیروزی خود را به رخ نکشید بلکه آن را با عمل نشان دهید
 • قانون 10 : سرایت عفونت: از افرادی که زانوی غم بغل می‌کنند و بد اقبال هستند، اجتناب کنید
 • قانون 11 : دیگران را به خودتان وابسته و متکی کنید
 • قانون 12 : برای خلع سلاح قربانی خود از از صداقت و بخشندگی گزینشی استفاده کنید
 • قانون 13 : وقتی از کسی درخواست کمک دارید، روی منافعی که از این کمک نصیبش می شود، تاکید کنید و زیاد به قدرشناسی و مهربانی او اهمیت ندهید
 • قانون 14 : مثل دوست تظاهر کنید اما مانند جاسوس عمل کنید
 • قانون 15: دشمن خود را قلع وقمع کنید
 • قانون 16 : از نبود خود برای بالا بردن احترام و عزت نفس استفاده کنید
 • قانون 17 : دیگران را در تردید و ترس نگه دارید و فضای غیر قابل پیش بینی ایجاد کنید
 • قانون 18 : برای مراقبت از خود به دیوار کشیدن نیازی نیست انزوا خطرناک تر است
 • قانون 19 : رقیب و دشمن خود را بشناسید و به اشتباه مزاحم فرد دیگری نشوید
 • قانون 20 : به هیچ کس متعهد نباشید
 • قانون 21: برای فریب دادن آدم های احمق ، احمقانه رفتار کنید
 • قانون 22: از تاکتیک تسلیم بهره بگیرید: ضعف را به قدرت تبدیل کنید
 • قانون 23: تمام توان خود را متمرکز کنید
 • قانون 24: همچو یک درباری رفتار کنید
 • قانون 25: خود را از نو خلق کنید
 • قانون 26: دست هایتان را آلوده نکنید
 • قانون 27: از نیازها و نقاط ضعف دیگران نهایت بهره را ببرید تا بی چون و چرا از شما پیروی کنند
 • قانون 28: متهورانه وارد عمل شوید
 • قانون 29: تمام مسیر را از ابتدا تا انتها برنامه ریزی کنید
 • قانون 30: دستاوردهایتان را ساده وسهل نشان دهید
 • قانون 31: گزینه هارا تحت کنترل درآورید دیگران را وادار کنید که همان کارت های انتخابی شما بازی کنند
 • قانون 32: تخیل مردم را به بازی بگیرید
 • قانون 33: نقطه ضعف دیگران را بیابید
 • قانون 34: به سبک خود مقید باشید شاهانه رفتار کنید تا ملوکانه با شما رفتار کنند
 • قانون 35: مدیریت زمان یک هنر است آن را ماهرانه بیاموزید
 • قانون 36: هرآنچه را نمیتوانید از آن خود کنید، حقیر بشمارید زیرا نادیده گرفتن ، بهترین انتقام است
 • قانون 37: نمایشی تمام عیار به راه بیاندازید
 • قانون 38: هر جور دوست دارید بیاندیشید اما مانند دیگران رفتار کنید
 • قانون 39: از آی گل آلود ماهی بگیرید
 • قانون 40: نهار مجانی را نپذیرید
 • قانون 41: پایتان را در کفش بزرگان نکنید
 • قانون 42: چوپان را بترسانید تا گوشفندان فرار کنند
 • قانون 43: قلب و ذهن افراد را تسخیر کنید
 • قانون 44: با استفاده از اثر آیینه، دیگران را خلع سلاح و خشمگین کنید
 • قانون 45: درباره نیاز به تغییر، سخن برانید اما یکباره تغییر ناگهانی ایجاد نکنید
 • قانون 46: هرگز خیلی کامل و بی نقص به نظر نرسید
 • قانون 47: از هدفی که تعیین کرده اید، فراتر پا نگذارید و بیاموزید کجا ترمز کنید
 • قانون 48: خود را به هیچ فرم وقالبی محدود نکنید

انتشارات نسل نو اندیش

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • قانون 1 : هرگز بیشتر از رئیستان ندرخشید
 • قانون 2 : هرگز بیش از حد لازم به دوستان خود اعتماد نکنید و بیاموزیذ که دشمنانتن بهره برید
 • قانون 3 : قصد و نیت خود را پنهان کنید
 • قانون 4 : کمتر از نیاز صحبت کنید
 • قانون 5 : اعتبار وشهرت، سهم مهمی در موفقیت دارد، آن را با چنگ و دندان حفظ کنید
 • قانون 6 : به هر شکلی که شده، توجه همه را به خود جلب کنید
 • قانون 7 : از دیگران کمک بگیرید و هدف خود را پیش ببرید اما آن را به نام خودتان تمام کنبد
 • قانون 8 : دیگران را جذب خود کنبد و آگر لازم دیدید از آنها به عنوان طعمه استفاده کنید
 • قانون 9 : هرگز با بحث و مجادله، پیروزی خود را به رخ نکشید بلکه آن را با عمل نشان دهید
 • قانون 10 : سرایت عفونت: از افرادی که زانوی غم بغل می‌کنند و بد اقبال هستند، اجتناب کنید
 • قانون 11 : دیگران را به خودتان وابسته و متکی کنید
 • قانون 12 : برای خلع سلاح قربانی خود از از صداقت و بخشندگی گزینشی استفاده کنید
 • قانون 13 : وقتی از کسی درخواست کمک دارید، روی منافعی که از این کمک نصیبش می شود، تاکید کنید و زیاد به قدرشناسی و مهربانی او اهمیت ندهید
 • قانون 14 : مثل دوست تظاهر کنید اما مانند جاسوس عمل کنید
 • قانون 15: دشمن خود را قلع وقمع کنید
 • قانون 16 : از نبود خود برای بالا بردن احترام و عزت نفس استفاده کنید
 • قانون 17 : دیگران را در تردید و ترس نگه دارید و فضای غیر قابل پیش بینی ایجاد کنید
 • قانون 18 : برای مراقبت از خود به دیوار کشیدن نیازی نیست انزوا خطرناک تر است
 • قانون 19 : رقیب و دشمن خود را بشناسید و به اشتباه مزاحم فرد دیگری نشوید
 • قانون 20 : به هیچ کس متعهد نباشید
 • قانون 21: برای فریب دادن آدم های احمق ، احمقانه رفتار کنید
 • قانون 22: از تاکتیک تسلیم بهره بگیرید: ضعف را به قدرت تبدیل کنید
 • قانون 23: تمام توان خود را متمرکز کنید
 • قانون 24: همچو یک درباری رفتار کنید
 • قانون 25: خود را از نو خلق کنید
 • قانون 26: دست هایتان را آلوده نکنید
 • قانون 27: از نیازها و نقاط ضعف دیگران نهایت بهره را ببرید تا بی چون و چرا از شما پیروی کنند
 • قانون 28: متهورانه وارد عمل شوید
 • قانون 29: تمام مسیر را از ابتدا تا انتها برنامه ریزی کنید
 • قانون 30: دستاوردهایتان را ساده وسهل نشان دهید
 • قانون 31: گزینه هارا تحت کنترل درآورید دیگران را وادار کنید که همان کارت های انتخابی شما بازی کنند
 • قانون 32: تخیل مردم را به بازی بگیرید
 • قانون 33: نقطه ضعف دیگران را بیابید
 • قانون 34: به سبک خود مقید باشید شاهانه رفتار کنید تا ملوکانه با شما رفتار کنند
 • قانون 35: مدیریت زمان یک هنر است آن را ماهرانه بیاموزید
 • قانون 36: هرآنچه را نمیتوانید از آن خود کنید، حقیر بشمارید زیرا نادیده گرفتن ، بهترین انتقام است
 • قانون 37: نمایشی تمام عیار به راه بیاندازید
 • قانون 38: هر جور دوست دارید بیاندیشید اما مانند دیگران رفتار کنید
 • قانون 39: از آی گل آلود ماهی بگیرید
 • قانون 40: نهار مجانی را نپذیرید
 • قانون 41: پایتان را در کفش بزرگان نکنید
 • قانون 42: چوپان را بترسانید تا گوشفندان فرار کنند
 • قانون 43: قلب و ذهن افراد را تسخیر کنید
 • قانون 44: با استفاده از اثر آیینه، دیگران را خلع سلاح و خشمگین کنید
 • قانون 45: درباره نیاز به تغییر، سخن برانید اما یکباره تغییر ناگهانی ایجاد نکنید
 • قانون 46: هرگز خیلی کامل و بی نقص به نظر نرسید
 • قانون 47: از هدفی که تعیین کرده اید، فراتر پا نگذارید و بیاموزید کجا ترمز کنید
 • قانون 48: خود را به هیچ فرم وقالبی محدود نکنید

انتشارات نسل نو اندیش
978-964-236-936-2
640 صفحه
رابرت گرین
فاطمه باغستانی
چاپ هفتم1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg