بسته آموزشی آینده پژوهی و تکنیک های آن (سناریو سازی)

2,000,000 

محتوای بسته آموزشی :

 •  كتاب
 • Power Point

8 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی آینده پژوهی و تکنیک های آن

مخاطبان دوره آموزشی :  

مديران ارشد، مبانی و اجرايی بدنه سازمانها، صاحبان كسب و كار، صاحبان بنگاه‌های اقتصادی با رويكرد برنامه ريزی ميان مدت

اهداف آموزشی دوره :

آموزش قابليت برنامه ريزی برای نيل به اهداف ميان مدت و بلند مدت و بصورت كلی روش برنامه ريزی استراتژيک برای مديريت اهدافی كه در بازه زمانی خاص قابل تحقق هستند.

مباحث آموزشی :

 • مطالعات آينده
 • جايگاه آينده نگاری
 • جنبه های آينده نگاری
 • اهداف آينده نگاری
 • پيشگامان سناريو سازی
 • مفاهيم پايه سناريو
 • آماده شدن برای سناريو سازی
 • مراحل هفتگانه مدير برنامه ريزی استراتژيک
 • تاثير سناريو ها در برنامه ريزی استراتژيک
 • چارچوب بندی مجدد سناريو ها

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم