کتاب راهنمایی طراحی سازمان ها

670,000 

 • فصل اول: آشنایی با طرحی سازمان
 • فصل دوم: الگوها، رویکردها و طراحی ها
 • فصل سوم : ساختارهای سازمانی
 • فصل چهارم: برنامه ریزی و توالی بندی طراحی سازمانی
 • فصل پنجم: اندازه گیری
 • فصل ششم: درگیرکردن ذی نعفان
 • فصل هفتم: رهبری و طراحی سازمان
 • فصل هشتم : فرهنگ و فرایندهای گروهی
 • فصل نهم : طراحی پیوسته

انتشارات مبلغان

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: آشنایی با طرحی سازمان
 • فصل دوم: الگوها، رویکردها و طراحی ها
 • فصل سوم : ساختارهای سازمانی
 • فصل چهارم: برنامه ریزی و توالی بندی طراحی سازمانی
 • فصل پنجم: اندازه گیری
 • فصل ششم: درگیرکردن ذی نعفان
 • فصل هفتم: رهبری و طراحی سازمان
 • فصل هشتم : فرهنگ و فرایندهای گروهی
 • فصل نهم : طراحی پیوسته

انتشارات مبلغان
978-964-9057-28-6
323 صفحه
نائومی استنفورد

 

مجید نوریان
چاپ اول 1399

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg