کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردی امروزی

2,200,000 

انتشارات آریانا قلم

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

 •  مفهوم استراتژی
 •  اهداف، ارزش ها و عملکرد
 •  تحلیل صنعت: اصول بنیادی
 •  موضوعات دیگر در تحلیل صنعت و تحلیل رقابتی
 •  تحلیل منابع و قابلیت ها
 •  ساختار سازمان و سیستم های مدیریت : اصول پیاده سازی استراتژی
 •  منشاء و ابعاد مزیت رقابتی
 •  تکامل صنعت و تغییر استرتژیک
 •  صنایع مبتنی بر تکنولوژی و مدیریت نوآوری
 •  مزیت رقابتی در صنایع بالغ
 •  یکپارچگی عمومی و دامنه بنگاه
 •  استراتژی جهانی و شرکت چندملیتی
 •  استراتژی تنوع بخشی
 •  پیاده سازی استراتژی گروه: مدیریت بنگاه های چند کسب و کاره
 •  استراتژی های رشد بیرونی: ادغام، تملک و اتحاد
 • روند های کنونی در مدیرت استراتژی

انتشارات آریانا قلم

978-600-6227-08-5
640 صفحه
رابرت ام گرنت
آرش خلیلی نصر
چاپ سوم 1398