کتاب مدیریت استراتژیک با رویکردی امروزی

870,000 

 • فصل اول: مفهوم استراتژی
 • فصل دوم: اهداف، ارزش ها و عملکرد
 • فصل سوم : تحلیل صنعت: اصول بنیادی
 • فصل چهارم: موضوعات دیگر در تحلیل صنعت و تحلیل رقابتی
 • فصل پنجم: تحلیل منابع و قابلیت ها
 • فصل ششم: ساختار سازمان و سیستم های مدیریت : اصول پیاده سازی استراتژی
 • فصل هفتم: منشاء و ابعاد مزیت رقابتی
 • فصل هشتم : تکامل صنعت و تغییر استرتژیک
 • فصل نهم : صنایع مبتنی بر تکنولوژی و مدیریت نوآوری
 • فصل دهم : مزیت رقابتی در صنایع بالغ
 • فصل یازدهم : یکپارچگی عمومی و دامنه بنگاه
 • فصل دوازدهم : استراتژی جهانی و شرکت چندملیتی
 • فصل سیزدهم: استراتژی تنوع بخشی
 • فصل چهاردهم : پیاده سازی استراتژی گروه: مدیریت بنگاه های چند کسب و کاره
 • فصل پانزدهم : استراتژی های رشد بیرونی: ادغام، تملک و اتحاد
 • فصل شانزدهم:روند های کنونی در مدیرت استراتژی

انتشارات آریانا قلم

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

 • فصل اول: مفهوم استراتژی
 • فصل دوم: اهداف، ارزش ها و عملکرد
 • فصل سوم : تحلیل صنعت: اصول بنیادی
 • فصل چهارم: موضوعات دیگر در تحلیل صنعت و تحلیل رقابتی
 • فصل پنجم: تحلیل منابع و قابلیت ها
 • فصل ششم: ساختار سازمان و سیستم های مدیریت : اصول پیاده سازی استراتژی
 • فصل هفتم: منشاء و ابعاد مزیت رقابتی
 • فصل هشتم : تکامل صنعت و تغییر استرتژیک
 • فصل نهم : صنایع مبتنی بر تکنولوژی و مدیریت نوآوری
 • فصل دهم : مزیت رقابتی در صنایع بالغ
 • فصل یازدهم : یکپارچگی عمومی و دامنه بنگاه
 • فصل دوازدهم : استراتژی جهانی و شرکت چندملیتی
 • فصل سیزدهم: استراتژی تنوع بخشی
 • فصل چهاردهم : پیاده سازی استراتژی گروه: مدیریت بنگاه های چند کسب و کاره
 • فصل پانزدهم : استراتژی های رشد بیرونی: ادغام، تملک و اتحاد
 • فصل شانزدهم:روند های کنونی در مدیرت استراتژی

انتشارات آریانا قلم
978-600-6227-08-5
640 صفحه
رابرت ام گرنت
آرش خلیلی نصر
چاپ سوم 1398