آموزش الکترونیکی مهارت های هفتگانه ICDL

2,740,000 

ارتقای سطح توانائیها در IT

ارتقای سطح کارایی در شرکتها

ایجاد توانایی در کارفرمایان برای سرمایه گذاری موثر در فناروری اطلاعات

تضمین استفاده بهینه از حداکثر مهارت و توانایی کارمندان در محیط کار

مقدار:

توضیحات


ACCESS

EXCEL

INTERNET

POWERPOINT

WINDOWS

WORD

خانم هاجر فقیه

مدت دوره آموزشی  150 ساعت میباشد

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از کارکنان و دانشجویان

ارتقای سطح توانائیها در IT

ارتقای سطح کارایی در شرکتها

ایجاد توانایی در کارفرمایان برای سرمایه گذاری موثر در فناروری اطلاعات

تضمین استفاده بهینه از حداکثر مهارت و توانایی کارمندان در محیط کار