آموزش الکترونیکی استاندارد سازی مشاغل

1,250,000 

نظام استاندارد سازي مشاغل ذيل برگرفته از طبقه بندي مشاغل  NOC كانادا مي باشد كه در آن مشاغل بر اساس سطح مهارت طبقه بندي شده اند و هر شغلي داراي كد چهاررقمي است كه هر يك از اين كدها يك ويژگي مهم شغل را مشخص مي سازد.

مقدار:

توضیحات


استاندارد چیست؟

شغل چیست؟

استانداردهای مشاغل

طراحی شغل

رویکردهای طراحی شغل

روشهای کاربردی طراحی شغل

تجزیه و تحلیل شغل

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل سازمان

فنون جمع آوری اطلاعات

طراحی پرسشنامه

ویژگی های پرسشنامه

فرآیند مصاحبه

تدوین استاندارد شغل

 

آقای مهرداد صمدی

مدت دوره آموزشی  8 ساعت که معادل 3:20 ساعت ویدیو آموزشی میباشد

مدیران واحد اداری، منابع انسانی و کلیه افراد علاقه مند

نظام استاندارد سازي مشاغل ذيل برگرفته از طبقه بندي مشاغل  NOC كانادا مي باشد كه در آن مشاغل بر اساس سطح مهارت طبقه بندي شده اند و هر شغلي داراي كد چهاررقمي است كه هر يك از اين كدها يك ويژگي مهم شغل را مشخص مي سازد.