آموزش مجازی استانداردسازی مشاغل(آموزش آفلاین)

2,300,000 

نظام استاندارد سازی مشاغل ذيل برگرفته از طبقه بندي مشاغل  NOC كانادا می باشد كه در آن مشاغل بر اساس سطح مهارت طبقه بندی شده اند و هر شغلی دارای كد چهار رقمی است كه هر يک از اين كدها يک ويژگی مهم شغل را مشخص می سازد.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی استانداردسازی مشاغل

استاندارد چیست؟

شغل چیست؟

استانداردهای مشاغل

طراحی شغل

رویکردهای طراحی شغل

روشهای کاربردی طراحی شغل

تجزیه و تحلیل شغل

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل سازمان

فنون جمع آوری اطلاعات

طراحی پرسشنامه

ویژگی های پرسشنامه

فرآیند مصاحبه

تدوین استاندارد شغل

 

آقای مهرداد صمدی

مدت دوره آموزشی  8 ساعت که معادل 3:20 ساعت ویدیو آموزشی میباشد

مدیران واحد اداری، منابع انسانی و کلیه افراد علاقه مند

نظام استاندارد سازی مشاغل ذيل برگرفته از طبقه بندی مشاغل  NOC كانادا می باشد كه در آن مشاغل بر اساس سطح مهارت طبقه بندی شده اند و هر شغلی دارای كد چهاررقمی است كه هر يک از اين كدها يک ويژگی مهم شغل را مشخص می سازد.