آموزش مجازی آشنایی با مفاهیم دورکاری(آموزش آفلاین)

1,600,000 

کار از راه دور به عنوان پدیدهاي براي پاسخ و غلبه بر برخی از چالشهاي فردي، سازمانی و اجتماعی ناشی از سازمان ها و جوامع شکل گرفته و با الگوي عصر صنعتی و غیرمنعطف، هزینه بر و کم بهره ور اینگونه سازمان ها پا به عرصه ظهورگذاشت و در زمانی نسبتاً کوتاه، توانست جایگاه خود را در مباحث سازمانی، اجتماعی و مدیریتی ثابت کند.

مقدار:

توضیحات

آموزش مجازی آشنایی با مفاهیم دورکاری

تعریف دورکاری

تعریف کارمند دورکار

مزایای دورکاری

موانع و معایب دورکاری

انواع دورکاری از دیدگاه زمانی

ابزارهای لازم برای اجرای دورکاری

روشهای کاهش اثرات انزوا در دورکاری

مشاغل مناسب دورکاری

ویژگی افراد مناسب دورکاری

طرح دورکاری در نظام اداری ایران

 

آقای سعید فضلی

مدت دوره آموزشی  8 ساعت که معادل 1:46 ساعت ویدیو آموزشی میباشد

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از کارکنان

کار از راه دور به عنوان پدیدهاي براي پاسخ و غلبه بر برخی از چالشهاي فردي، سازمانی و اجتماعی ناشی از

سازمان ها و جوامع شکل گرفته و با الگوي عصر صنعتی و غیرمنعطف، هزینه بر و کم

بهره ور اینگونه سازمان ها پا به عرصه ظهورگذاشت و در زمانی نسبتاً کوتاه، توانست جایگاه خود را در مباحث

سازمانی، اجتماعی و مدیریتی ثابت کند.