کتاب مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی

400,000 

 • مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی
 • نظام پاسخگویی
 • نظام انگیزش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: محمد حسن آبادی – علیرضا نجار صراف

46 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا
 • فصل دوم برنامه ریزی در نظام بودجه ریزی عملیاتی(عنصر اصلی اول مدل)
 • فصل سوم تحلیل هزینه ها و هزینه یابی محصول در نظام بودجه ریزی عملیاتی(عنصر اصلی دوم در مدل)
 • فصل چهارم مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی(عنصر اصلی سوم مدل)
 • فصل پنجم مدیریت تغییر نظام بودجه ریزی از شکل سنتی به عملیاتی(عنصر اول توانمندساز مدل)
 • فصل ششم نظام پاسخگویی(عنصر دوم توانمندساز مدل)
 • فصل هفتم نظام انگیزش(عنصر سوم توانمندساز مدل)
 • فصل هشتم روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران
 • فصل نهم نتیجه گیری

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

382 صفحه

 

محمد حسن آبادی – علیرضا نجار صراف

 

چاپ سوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg