کتاب مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی

400,000 

 • مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی
 • نظام پاسخگویی
 • نظام انگیزش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: محمد حسن آبادی – علیرضا نجار صراف

41 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی

 •  سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا
 •  برنامه ریزی در نظام بودجه ریزی عملیاتی(عنصر اصلی اول مدل)
 •  تحلیل هزینه ها و هزینه یابی محصول در نظام بودجه ریزی عملیاتی(عنصر اصلی دوم در مدل)
 •  مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی(عنصر اصلی سوم مدل)
 •  مدیریت تغییر نظام بودجه ریزی از شکل سنتی به عملیاتی(عنصر اول توانمندساز مدل)
 •  نظام پاسخگویی(عنصر دوم توانمندساز مدل)
 •  نظام انگیزش(عنصر سوم توانمندساز مدل)
 •  روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران
 •  نتیجه گیری

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

382 صفحه

 

محمد حسن آبادی – علیرضا نجار صراف

 

چاپ سوم

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم