کتاب هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی

470,000 

تونایی آگاه بودن از خود،درک و فهم خود و قدرت بیان خویشتن

توانایی آگاه بودن از دیگران و قدرت بیان آنها

توانایی مواجهه با هیجان های شدید و کنترل تکانه ها در خویشتن

توانایی انطباق با تغییرات و حل مسائلی با ماهیت اجتماعی و یا فردی


 نویسندگان :    دانیل گلمن              ریچارد بویاتزیس               آنی مک کی
  مترجم   :       بهمن ابراهیمی

ناموجود

توضیحات

 هوش هیجانی در مدیریت و رهبری سازمانی

قدرت هوش هیجانی

رهبری اصولی

رهبری پر طنین

کالبد شناسی عصبی رهبری

خزانه رهبری

شیوه های ناسازگارانه

تربیت و ساختن رهبران

رهبر طنین افکن شدن

انگیزه برای تغییر کردن

دگردیسی

ساخت و ایجاد سازمان هایی با هوش هیجانی

واقعیت هیجانی تیم ها

واقعیت و دیدگاه آرمانی

آفریدن تغییرات ماندگار

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

5_14_8896_964_978
240 صفحه
 نویسندگان :    دانیل گلمن              ریچارد بویاتزیس               آنی مک کی
  مترجم   :       بهمن ابراهیمی
چاپ پنجم   1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم