آموزش مجازی تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی (با تاکید بر روش هی گروپ)

6,800,000 

تاریخ : ٥ و ٦ تیر
مدرس : خانم دکتر مرجان اعتمادی
ساعات برگزاری :    ٩ الی ١٣
تعداد جلسات : ٢ جلسه ( 8 ساعت )

مقدار:

توضیحات

محتوای دوره تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه های شغلی : 

تجزیه و تحلیل شغل یا آنالیز شغلی چیست؟
ارتباط بین استراتژی و چارت سازمانی
اصول سازماندهی
زمان مناسب برای تجزیه و تحلیل شغل و تدوین شناسنامه شغلی
مراحل تجزیه و تحلیل شغل
مهارت ها، توانایی ها، شایستگی ها و ریسک های شغلی
شرح شغل و شرایط احراز شغل
مسئولیت های کلیدی و شرایط کاری
سیستم تجزیه و تحلیل شغل ONET