آموزش مجازی مدل ارزشیابی اثربخشی آموزشی(وبینار آنلاین)

11,400,000 

تاریخ :  ٢٠ و ٢١  خرداد
مدرس : آقای علیرضا دهقانی
ساعت :  ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

 

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی مدل ارزشیابی اثربخشی آموزشی بازگشت انتظارات (ROE) :

١) بررسی انتقادی مدل های ارزشیابی رایج و تبیین علل ناکارآمدی آن ها
٢) ویژگی های مدل ارزشیابی کارآمد
٣) ویژگی های مدل ارزشیابی اثربخشی ROE
٤) الزامات مدل ارزشیابی اثربخشی ROE
٥) فرآیند ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی براساس مدل ROE
٦) سطوح ارزشیابی اثربخشی در مدل ROE
٧) نحوه گردآوری و تحلیل داده ها در سطوح مختلف مدل ارزشیابی اثربخشی ROE
٨) پیامد های آموزشی و سازمانی ارزشیابی اثربخشی با مدل ROE

 

همچنین میتوانید کتاب مدل ارزشیابی اثربخشی آموزشی تحقق انتظارات (ROE) را تهیه کنید