کتاب مدل ارزشیابی اثر بخش آموزشی تحقق انتظارات (ROE)

600,000 

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

43 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

  •  سیر تحول مفهوم ارزشیابی آموزشی
  •  مغهوم شناسی ارزشیابی اثر بخش آموزشی
  •  الزامات اثر بخش برنامه های آموزشی
  •  بررسی و نقد مدل های رایج ارزشیابی اثر بخش آموزشی
  •  سنخ شناسی و تحلیل ذینفعان در ارزشیابی اثر بخش آموزشی
  •  سیر تحول مفهوم تحقق انتظارات در ارزشیابی اثر بخش آموزشی
  •  مدل ارزشیابی اثر بخش آموزشی تحقق انتظارات (ROE)
  •  فرایند ارزشیابی اثربخشی آموزشی در مدل ROE
  •  سطوح ارزشیابی در مدل ROE
  •  الزامات، پیامدها و ویژگی های مدل ROE

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

978-600-173-217-1
210 صفحه
دکتر علیرضا دهقانی
چاپ اول 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg