کتاب مدل ارزشیابی اثر بخش آموزشی تحقق انتظارات (ROE)

600,000 

 • فصل اول: سیر تحول مفهوم ارزشیابی آموزشی
 • فصل دوم: مغهوم شناسی ارزشیابی اثر بخش آموزشی
 • فصل سوم : الزامات اثر بخش برنامه های آموزشی
 • فصل چهارم: بررسی و نقد مدل های رایج ارزشیابی اثر بخش آموزشی
 • فصل پنجم: سنخ شناسی و تحلیل ذینفعان در ارزشیابی اثر بخش آموزشی
 • فصل ششم: سیر تحول مفهوم تحقق انتظارات در ارزشیابی اثر بخش آموزشی
 • فصل هفتم: مدل ارزشیابی اثر بخش آموزشی تحقق انتظارات (ROE)
 • فصل هشتم : فرایند ارزشیابی اثربخشی آموزشی در مدل ROE
 • فصل نهم : سطوح ارزشیابی در مدل ROE
 • فصل دهم : الزامات، پیامدها و ویژگی های مدل ROE

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

45 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: سیر تحول مفهوم ارزشیابی آموزشی
 • فصل دوم: مغهوم شناسی ارزشیابی اثر بخش آموزشی
 • فصل سوم : الزامات اثر بخش برنامه های آموزشی
 • فصل چهارم: بررسی و نقد مدل های رایج ارزشیابی اثر بخش آموزشی
 • فصل پنجم: سنخ شناسی و تحلیل ذینفعان در ارزشیابی اثر بخش آموزشی
 • فصل ششم: سیر تحول مفهوم تحقق انتظارات در ارزشیابی اثر بخش آموزشی
 • فصل هفتم: مدل ارزشیابی اثر بخش آموزشی تحقق انتظارات (ROE)
 • فصل هشتم : فرایند ارزشیابی اثربخشی آموزشی در مدل ROE
 • فصل نهم : سطوح ارزشیابی در مدل ROE
 • فصل دهم : الزامات، پیامدها و ویژگی های مدل ROE

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
978-600-173-217-1
210 صفحه
دکتر علیرضا دهقانی
چاپ اول1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg