آموزش مدیریت تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی و معدنی و تجاری(وبینار آنلاین)

14,500,000 

تاریخ : برای اطلاع بیشتر به شماره 88310113 داخلی 234 و 257 تماس بگیرید
مدرس : آقای نصرت الی نصیری و آقای امیر علی رمدانی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٤ جلسه

ناموجود

توضیحات

محتوای آموزش مدیریت تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی و معدنی و تجاری :

١) آشنایی با مفاهیم تحقیق و توسعه و نوآوری و نحوه اندازه گیری هزینه های آنها
٢) آشنایی با رویکردهای مختلف تدوین استراتژی فناوری و نوآوری و ارائه مدل ها
٣) چارچوب های تدوین استراتژی فناوری بنگاهی
٤) توسعه شبکه نوآوری بنگاه با بهره گیری از رویکرد نوآوری باز
٥) ساماندهی روش های اکتساب فناوری در بنگاه(داخلی و خارجی)
٦) مکانیزم های متنوع تجاری سازی و بهره برداری از فناوری و نوآوری
٧) تشریح روش های تامین مالی برای واحدهای تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی و معدنی
٨) چگونگی تعریف پرتفوی پژوهش های تحقیق و توسعه و تشریح گام های آن
٩) تشریح روش های مختلف ارزش گذاری نوآوری و فن آوری در بنگاه و فرآیند کسب ارزش از پروژه های تحقیق و توسعه و نوآوری
١٠) معرفی ابزارها و روش های پیشبینی فناوری(تحلیل پتنت، انتشارات، سناریو و نقشه راه)

١١) آشنایی با آخرین قوانین و مصوبات حمایتی در خصوص فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاهی