آموزش مجازی انبـارداری صنعتـی(وبینار آنلاین)

11,400,000 

تاریخ : ٣٠ و ٣١ تیر

مدرس :  آقای هدایت خان محمدی

ساعت : ١٤ الی ١٨

تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوا آموزش مجازی انبـارداری صنعتـی :

١) تعاریف و مفاهیم انبارداری صنعتی

٢) رابطه ی متقابل انبار با دیگر بخش ها

٣) مدل های انبارگردانی

٤) اصول انبارداری صنعتی

٥) مدل های استاندارد کد گذاری در انبار

٦) اصول چیدمان در انبار

٧) اصول طبقه و قفسه بندی کالاها در انبار

٨) نظام آراستگی در انبار

٩) اصول ایمنی در انبار

١٠) روش های کنترل موجودی در انبار

١١) وسایل حمل و نقل در انبار

١٢) چارت سازمانی و شرح وظایف انباردار و سرپرست انبار