بسته آموزشی غیر حضوری نیازسنجی آموزشی

1,650,000 

محتواي بسته آموزشي:   —

 • كتاب      —
 • VCD

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

مخاطبان دوره آموزشي :

مديران ارشد ، مديران راهبردي ، مديران منابع انساني و مديران و كارشناسان آموزش سازمان ها .

اهداف آموزشي دوره :

بهينه كاوي ، بهسازي زير ساخت هاي دانش سازمان ، بهسازي مديريت دانش در سازمان ، توانمند سازي مديران خردپرور.

مباحث آموزشي:

 • مقدمه، نگرش استراتژيك به آموزش و بهسازي منابع انساني، رويكردهاي علمي و كاربردي به مراحل و فرآيندهاي آموزش
 • نيازسنجي آموزشي ، مفهوم نياز، منابع نياز آموزشي، طبقه بندي نيازهاي آموزشي، اصول نيازسنجي ، انواع نيازسنجي، حوزه هاي اصلي نيازسنجي در سازمانها
 • الگوهاي نيازسنجي آموزشي، روشها و فنون تعيين نيازهاي آموزشي
 • اولويت بندي نيازهاي آموزشي
 • ارائه يك الگوي كاربردي جهت نيازسنجي آموزشي در سازمانها
 • مفهوم نيازسنجي آموزشي
 • الگوهاي جديد در تعيين نيازهاي آموزشي
 • اجراي عملي نيازسنجي آموزشي به صورت كارگاهي
 • معرفي روشهاي جديد در زمينه نيازسنجي
 • برگزاري كارگاه عملي در اين زمينه

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg