بسته آموزشی غیر حضوری نیازسنجی آموزشی

5,800,000 

محتوای بسته آموزشی :

 • كتاب
 • VCD

10 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

بسته آموزشی نیازسنجی آموزشی

آموزش آنلاین نیازسنجی آموزشی

مخاطبان دوره آموزشی :

مديران ارشد ، مديران راهبردی ، مديران منابع انسانی و مديران و كارشناسان آموزش سازمان ها .

اهداف آموزشي دوره :

بهينه كاوی ، بهسازی زير ساخت های دانش سازمان ، بهسازی مديريت دانش در سازمان ، توانمند سازی مديران خردپرور.

مباحث آموزشی :

 • مقدمه، نگرش استراتژيک به آموزش و بهسازی منابع انسانی، رويكردهای علمی و كاربردی به مراحل و فرآيندهای آموزش
 • نيازسنجي آموزشی ، مفهوم نياز، منابع نياز آموزشی، طبقه بندی نيازهای آموزشی، اصول نيازسنجی ، انواع نيازسنجی، حوزه های اصلي نيازسنجی در سازمانها
 • الگوهای نيازسنجی آموزشی، روشها و فنون تعيين نيازهای آموزشی
 • اولويت بندی نيازهای آموزشی
 • ارائه يک الگوی كاربردی جهت نيازسنجی آموزشی در سازمانها
 • مفهوم نيازسنجی آموزشی
 • الگوهای جديد در تعيين نيازهای آموزشی
 • اجرای عملی نيازسنجی آموزشی به صورت كارگاهی
 • معرفي روشهای جديد در زمينه نيازسنجی
 • برگزاری كارگاه عملی در اين زمينه

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم