آموزش مجازی نیازسنجی آموزشی(وبینار آنلاین)

11,400,000 

تاریخ : ١٦ و ١٧ اردیبهشت
مدرس : آقای دکتر علیرضا دهقانی
ساعت : ١٤ الی ١٨
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی نیازسنجی آموزشی : 

١) مفاهیم نیازسنجی آموزشی
٢) اصول نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
٣) الگوها و فنون کاربردی نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
٤) اولویت بندی نیازهای آموزشی
٥) تحولات نوین در حوزه نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
٦) خطاهای رایج سازمان ها در نیازسنجی آموزشی
٧) نکات کاربردی و کلیدی نیازسنجی آموزشی