آموزش مجازی نیازسنجی آموزشی(وبینار آنلاین)

5,800,000 

تاریخ : ٢٤ و ٣١ تیر
مدرس : آقای دکتر علیرضا دهقانی  
ساعت : ١٣ _ ٩
تعداد جلسات : ٢ جلسه

مقدار:

توضیحات

محتوای آموزش مجازی نیازسنجی آموزشی : 

مفاهیم نیازسنجی آموزشی
اصول نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
الگوها و فنون کاربردی نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
اولویت بندی نیازهای آموزشی
تحولات نوین در حوزه نیازسنجی آموزشی در سازمان ها
خطاهای رایج سازمان ها در نیازسنجی آموزشی
نکات کاربردی و کلیدی نیازسنجی آموزشی