دوره آموزشی الکترونیکی نظام پیشنهادات

1,100,000 

این دوره آموزشی مجازی با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی، تحقق اهداف سازمان و استفاده از خرد جمعی در مسیر، شرکت ها و سازمانها برنامه ریزی و تولید شده است

مقدار:

توضیحات 
سرمایه انسانی
نظام پیشنهادها
مفهوم مشارکت و ویژگی آن
فوائد مشارکت
مدیریت مشارکتی
تاریخچه و اهمیت مشارکت
پیامدهای مشارکت
روش های مدیریت مشارکتی
مفاهیم نظام پیشنهادها
واژگان اداری نظام پیشنهادها
ضرورت نظام پیشنهادها
بهبود بهره وری
ضرورت استقرار نظام پیشنهادها در ادارات
انواع سبک های رهبری
هفت اصل اساسی بهبود کیفیت
اهداف نظام پیشنهادها
وضعیت نظام پیشنهادها در ایران
موانع بهره وری نظام پیشنهادها
مراحل اجرایی نظام پیشنهادها
شاخص های ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادها
روش های افزایش کیفیت پیشنهادها

آقای  یاسر احسان

 مدت دوره آموزشی ۱۲ ساعت که معادل ۳/۵ ساعت ویدیو آموزشی می باشد

مدیران، کارشناسان و علاقه مندان

روابط عمومی وظیفه مدیریتی برای ایجاد تفاهم میان سازمان و مخاطبان از طریق اطلاع رسانی و پاسخ گویی است و امروزه کارایی و اثربخشی سازمان بدون مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی از سوی روابط عمومی مفهومی ندارد.