آموزش مجازی رویکردهای نوین در روابط عمومی(آموزش آفلاین)

4,000,000 

روابط عمومی وظیفه مدیریتی برای ایجاد تفاهم میان سازمان و مخاطبان از طریق اطلاع رسانی و پاسخ گویی است و امروزه کارایی و اثربخشی سازمان بدون مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی از سوی روابط عمومی مفهومی ندارد.

مقدار:

توضیحات

رویکردهای نوین در روابط عمومی

آموزش آنلاین هنر خوب نوشتن در روابط عمومی


 
تعاریف روابط عمومی
ویژگیهای روابط عمومی
فرآیند و نظریه های روابط عمومی
ویژگیهای عصر جدید
وظایف روابط عمومی در دیدگاه سنتی
وظایف کارکردی روابط عمومی
شش اصل طلایی روابط عمومی
نقش های روابط عمومی
نقش فرهنگ سازی
انتظارات مدیران از روابط عمومی
انتظارات روابط عمومی از مدیریت
خصوصیات کارشناس روابط عمومی نوین
ویژگیهای مدیر روابط عمومی موفق
فنون برقراری ارتباط
انواع روابط عمومی دز سازمان ها
روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومی دیجیتال
هدف روابط عمومی دیجیتالی
ارائه مطالب در فضای مجازی
ابزارهای فضای مجازی
روش انتشار محتوا در فضای مجازی

آقای دکتر احسان مقدم

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی می باشد

مسئولین و کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی

روابط عمومی وظیفه مدیریتی برای ایجاد تفاهم میان سازمان و مخاطبان از طریق اطلاع رسانی و پاسخ گویی است و امروزه کارایی و اثربخشی سازمان بدون مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی از سوی روابط عمومی مفهومی ندارد.